Elementy systemów dyspozytorskich w procesie technologicznym w podziemnych zakładach górniczych

55,00 zł
0

W książce przedstawiono całokształt zagadnień związanych z budową i funkcjonowaniem systemów dyspozytorskich, których przeznaczeniem jest kontrola parametrów mających wpływ na bezpieczeństwo i warunki pracy w podziemiach kopalń oraz nadzór nad przebiegiem procesu technologicznego w podziemnych zakładach górniczych. Omówiono także urządzenia i rozwiązania wspomagające pracę dyspozytora.

Kategoria:

Autor: Jerzy Utikal

ISBN   978-83-7164-834-2
Wymiary  155x230 mm
Liczba stron  372
Rok wydania  2014

1. Wstęp

 

2. Rys historyczny rozwoju technologii w kopalniach oraz zagrożenia naturalne w nich występujące

2.1. Rys historyczny

2.2. Zagrożenia naturalne. Zapobieganie i zwalczanie

2.2.1. Ocena, zapobieganie i zwalczanie zagrożenia metanowego

2.2.2. Ocena, zapobieganie i zwalczanie zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

2.2.3. Ocena, zapobieganie i zwalczanie zagrożenia tąpaniami

2.2.4. Zapobieganie i zwalczanie zagrożenia pożarowego

2.2.5. Ocena, zapobieganie i zwalczanie zagrożenia wodnego

2.2.6. Ocena zagrożenia radiacyjnego naturalnymi substancjami promieniotwórczymi

2.2.7. Zagrożenia wyrzutami gazów i skał

2.2.8. Ocena, zapobieganie i zwalczanie zagrożenia działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia

2.2.9. Zagrożenia zawałami i obrywaniem się skał

2.2.10. Zagrożenia wynikające z ruchu środków i urządzeń transportowych oraz maszyn

2.2.11. Warunki środowiskowe mające wpływ na stanowisko pracy w podziemiach kopalń

 

3. Wymagania w zakresie budowy aparatury stosowanej w górniczych systemach dyspozytorskich

 

4. Sygnały, przetworniki i systemy transmisji sygnałów

4.1. Pojęcia podstawowe

4.2. Nośniki sygnałów

4.2.1. Kable z żyłami metalowymi

4.2.2. Kable światłowodowe

4.2.3. Bezprzewodowe (fale elektromagnetyczne)

4.3. Systemy transmisji sygnałów

4.3.1. Podstawowe pojęcia oraz rozwój systemów transmisji sygnałów

4.3.2. Zwielokrotnienie kanałów na torach transmisyjnych

4.4. Systemy wielokrotnej transmisji sygnałów stosowne w podziemnych zakładach górniczych

4.4.1. Systemy analogowe

4.4.2. Systemy cyfrowe

4.5. Integracja struktur transmisji sygnałów w podziemiach kopalń

 

5. Czujniki i przetworniki pomiarowe w systemach bezpieczeństwa oraz w nadzorze procesu technologicznego stosowane w podziemiach kopalń

5.1. Czujniki do kontroli parametrów mających wpływ na bezpieczeństwo i warunki pracy w podziemiach kopalń

5.1.1. Czujniki do kontroli parametrów atmosfery kopalnianej

5.2.2. Czujniki do kontroli zjawisk sejsmicznych

5.2.3. Czujniki do kontroli parametrów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz zagrożenia wodnego

5.2.4. Czujniki do kontroli parametrów mających wpływ na komfort na stanowisku pracy

5.3. Czujniki do kontroli pracy procesu technologicznego oraz ogniw ten proces wspomagających

5.3.1. Czujniki do kontroli urządzeń w przodkach wydobywczych

5.3.2. Czujniki kontroli transportu ciągłego – przenośnikowego

5.3.3. Czujniki i sygnalizatory stosowane w systemach kontroli transportu szynowego

5.3.4. Czujniki st6osowane w systemie transportu pionowego w szybach oraz w wyrobiskach o nachyleniu powyżej 450

5.3.5. Czujniki kontroli przesyłu i rozdziału mediów energetycznych

5.3.6. Czujniki i przetworniki stosowane w procesie wzbogacania kopaliny użytkowej oraz jej ekspedycji

5.4. Źródła zasilania czujników

 

6. Układy i systemy kontrolne dla nadzoru parametrów bezpieczeństwa oraz procesu technologicznego stosowane w podziemiach kopalń

6.1. Systemy kontroli parametrów atmosfery kopalnianej (gazometryczne)

6.2. Systemy kontroli parametrów zjawisk sejsmicznych i stanu górotworu

6.3. Współpraca systemu metanometrii automatycznej z systemem elektroenergetycznym, zabezpieczenia metanometryczne

6.4. Systemy kontroli parametrów procesu technologicznego oraz ogniw ten proces wspomagających

6.4.1. Systemy kontroli procesu eksploatacji złoża w przodkach wydobywczych

6.4.2. Systemy kontroli transportu ciągłego – przenośnikowego

6.4.3. Systemy kontroli transportu szynowego

6.4.4. Systemy kontroli transportu pionowego w szybach

6.4.5. Systemy kontroli przesyłu i rozdziału mediów energetycznych

6.4.6. Systemy kontroli podsadzania wyrobisk, odwadniania i zasilania rurociągów przeciwpożarowych

6.4.7. Systemy kontroli procesu wzbogacania kopaliny i ekspedycji surowca użytkowego

 

7. Sposoby wizualizacji w systemach dyspozytorskich

7.1. Tablice synoptyczne

7.1.1. Statyczne tablice synoptyczne

7.1.2. Dynamiczne tablice synoptyczne indywidualne i wielkoformatowe

7.1.3. Wizualizacja procesów w obrębie stanowiska pracy lub miejsca sterowania

 

8. Systemy łączności

8.1. Pojęcia podstawowe

8.2. Rodzaje systemów łączności stosowane w podziemiach kopalń i ich współdziałanie z systemem dyspozytorskim

8.2.1. System łączności ogólnokopalnianej

8.2.2. Systemy łączności lokalnej i ich współdziałanie z systemami dyspozytorskimi

8.2.3. System łączności dla potrzeb ratownictwa górniczego

8.3. Systemy łączności bezprzewodowej

8.4. Dyspozytorska łączność alarmowo-rozgłoszeniowa

8.4.1. Systemy dyspozytorskiej łączności alarmowo-rozgłoszeniowej

8.5. Integracja systemów łączności w podziemiach kopalń

 

9. Systemy lokalizacji i identyfikacji pracowników

9.1. System lokalizacji osób

9.2. Systemy lokalizacji i ewidencji pracowników

 

10. Systemy wspomagania dyspozytora

10.1. Wizyjne systemy wspomagania dyspozytora

10.2. Informatyczne systemy wspomagania dyspozytora

10.3. Sposoby ingerencji w przebiegi procesów ze stanowiska dyspozytorskiego na powierzchni

10.4. Archiwizacja wyników pomiarów oraz przebiegu procesów technologicznych

 

11. Technologia informatyczna (IT) w kopalni

11.1. Rys historyczny rozwoju systemów przetwarzania informacji

11.2. Zastosowanie komputerów w górnictwie

11.2.1. Rys historyczny

11.2.2. Systemy przetwarzania danych dla celów analityczno-rozliczeniowych

11.2.3. Obliczeniowe programy inżynierskie

11.2.4. Technologie IT dla sterowania i nadzoru procesu technologicznego

11.2.5. Technologie IT stosowane w diagnostyce stanu urządzeń i stanu maszyn w podziemiach kopalń

 

12. Stanowiska dyspozytorskie w kopalniach

12.1. Główne stanowisko dyspozytorskie – Dyspozytor ruchu kopalni

12.2. Stanowisko dyspozytorskie dla nadzoru parametrów atmosfery kopalnianej

12.3. Stanowisko nadzoru zjawisk sejsmicznych

12.4. Stanowiska nadzoru ruchu podstawowych maszyn i urządzeń energetycznych w dziale energomaszynowym (według lokalnych ustaleń)

12.5. Stanowisko nadzoru pracy zakładu przeróbczego

12.6. Zasilanie dyspozytorni

 

13. Kierunki rozwoju systemów dyspozytorskich

 

14. Bibliografia