Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie Studium socjologiczne

33,00 zł
0

Biorąc pod uwagę złożoność zjawiska konsumpcji i potrzebę interdyscyplinarnego podejścia przy jego badaniu w niniejszej monografii zamierzam skoncentrować się na następujących celach poznawczych. Po pierwsze – chciałbym ukazać konsumpcję jako zjawisko społeczne i wynikające stąd implikacje praktyczne dla funkcjonowania jednostki i społeczeństwa. Po drugie – wskazać na perspektywę kulturowego kontekstu konsumpcji, jako propozycji badawczej. Po trzecie – ukazać złożoność socjologicznych uwarunkowań konsumpcji. Po czwarte – ukazać powiązania między konsumentem, konsumpcjonizmem a społeczeństwem konsumpcyjnym. Wreszcie po piąte – wskazać na najważniejsze kierunki rozwoju konsumpcji i jej ograniczenia.

Przedstawiony zakres tematyczny i sformułowane cele wyznaczają problematykę badawczą, którą ilustrują następujące pytania badawcze: jakie przesłanki decydują o charakterze kategorii społeczno-ekonomicznej konsumenta? Co zdecydowało o przeistoczeniu się „spożywców” w kategorię konsumentów? W jaki stopniu czynniki społeczne i kulturowe wpłynęły na rozwój konsumpcji? Jakie uwarunkowania wpłynęły na rozwój społeczeństwa konsumpcyjnego? W jakim stopniu konsumpcjonizm stał się dominującą ideologią społeczeństwa konsumpcyjnego? Jakie są granice rozwoju konsumpcji?

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Felicjan Bylok

ISBN   978-83-7164-768-0
Wymiary  155x230 mm
Liczba stron  266
Rok wydania  2013

Konsumpcja w świetle współczesnej socjologii

1. Rozważania wstępne

2. Konsumpcja jako kategoria socjoekonomiczna

3. Konsumpcja jako przedmiot badań socjologii

4. Struktura monografii

 

 

I . Proces przechodzenia ludzi od zaspokajania potrzeb egzystencjalnych do rozszerzonej konsumpcji rozmaitych dóbr

1. Zaspokajanie prymitywnych potrzeb egzystencjalnych w społecznościach pierwotnych – narodziny kategorii „spożywcy”

2. Rozwój kategorii „spożywców” w społeczeństwie feudalnym

3. Proces przeobrażania się w społeczeństwie przemysłowym „spożywców” w konsumentów

4. Społeczno-kulturowe determinanty rozwoju socjoekonomicznej kategorii konsumenta

 

II. Rozwój kategorii społeczno-ekonomicznej konsumenta w społeczeństwie masowej konsumpcji

1. Ekonomiczne przesłanki rozwoju konsumentów

2. Proces przechodzenia od społeczeństwa produkcji do społeczeństwa masowej konsumpcji

3. Suwerenność konsumencka jako cecha współczesnego konsumenta

4. Zmiany w sferze potrzeb konsumentów

5. Rozwój etosu konsumpcji

6. Konsumpcja na pokaz

 

III. Konsumpcja jako element systemu społeczeństwa konsumpcyjnego

1. Wokół pojęcia społeczeństwo konsumpcyjne

2. Perspektywa systemowa jako model analizy znaczenia konsumpcji w społeczeństwie konsumpcyjnym

3. Konsumpcja a struktura społeczna w społeczeństwie konsumpcyjnym

4. Kultura a konsumpcja w społeczeństwie konsumpcyjnym

5. Konsumpcja a polityka w społeczeństwie konsumpcyjnym

6. Praca a konsumpcja w społeczeństwie konsumpcyjnym

7. Rozwój społeczeństw konsumpcyjnego w XX wieku

 

IV. Konsumpcjonizm jako ideologia kształtująca konsumenta w społeczeństwie konsumpcyjnym

1. Pojęcie konsumpcjonizm

2. Konsumpcjonizm jako sposób życia współczesnych konsumentów

3. Konsumpcjonizm jako ideologia społeczeństwa konsumpcyjnego

4. Wartości związane z ideologią konsumpcjonizmu

5. Dobra konsumpcyjne jako atrybuty konsumpcjonizmu

 

V. Procesy i czynniki sprzyjające rozwoju konsumpcjonizmu

1. Procesy wspomagające rozwój konsumpcjonizmu

2. Moda jako czynnik wspomagający rozprzestrzenianie się ideologii konsumpcjonizmu

3. Ciało ludzkie jako nowa sfera oddziaływania konsumpcjonizmu

4. Przestrzenne uwarunkowania rozwoju konsumpcjonizmu

5. Internet jako nowy czynnik rozprzestrzeniania się konsumpcjonizmu

6. Kredyt i karta kredytowa elementem rozprzestrzeniania się konsumpcjonizmu

 

VI. Refleksje końcowe nad granicami konsumpcjonizmu w społeczeństwach wysokorozwiniętych

1. Dokąd zmierza konsumpcjonizm

2. Konsument przyjemności – od zabawy do ekstazy

3. Konsument bez tradycyjnej moralności versus konsument moralny

4. Zakupoholizm jako choroba związana z konsumpcjonizmem

5. Konsument zrównoważony

6. Konsument jako prosument

7. Konsument zmarginalizowany w świecie dóbr konsumpcyjnych