Starość w cyklu życia

29,00 zł
0

Społeczne i zdrowotne oblicza późnej dorosłości

To interesujący i wartościowy materiał do studiowania kwestii związanych z optymalizacją procesu pomyślnego starzenia się. Praca dobrze wpisuje się w aktualną, ważną dyskusję nad poszukiwaniem optymalnego modelu przygotowania społeczeństwa do samodzielnej, zdrowej, aktywnej późnej dorosłości, do nowych sposobów podnoszenia jakości coraz dłuższego życia. Publikowany zbiór przedmiotowych analiz to praca potrzebna i oczekiwana na rynku wydawniczym, w środowisku akademickim – wśród studentów i dydaktyków oraz w środowisku teoretyków i praktyków – przedstawicieli nauki i szeroko rozumianych służb społecznych. To swoiste ukoronowanie wieloletnich poszukiwań naukowych Autorki i jej konsekwentnie realizowanych zainteresowań, dokumentowanych licznymi publikacjami. Wartość monografii będzie narastać równolegle do upływu czasu i kolejnych zmian związanych z przyjmowanymi strategiami zapobiegania ageizmowi, marginalizacji, promocji aktywizacji, całożyciowej edukacji i samodzielności we wszystkich fazach życia.

prof. dr hab. Elżbiety Trafiałek

 

Kategoria:

Autor: Halina Worach-Kardas

ISBN   978-83-7164-823-6
Wymiary  155x230 mm
Liczba stron  214 
Rok wydania  2015

Wprowadzenie

 

1. Starzenie się i starość w aspekcie indywidualnym i społecznym

 

Starzenia się jako zjawisko wielowymiarowe

Społeczne teorie starzenia się i starości

Struktura i stratyfikacja według wieku

Wiek i jego odmiany

Dynamika życia jednostkowego

Wiek a pełnienie ról społecznych

 

2. Ewolucja i trwanie życia ludzkiego

 

Ewolucja trwania życia ludzkiego

Przeciętne trwanie życia w ujęciu historycznym

Przeciętne trwanie życia mężczyzn i kobiet

Wydłużanie się fazy starości

Długość życia i aktywności

 

3. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość jako wymiary cyklu życia

 

Fazy cyklu życia

Czas biograficzny

Koncepcje i strategie życia

Metoda biograficzna i jej zastosowania

Polityka społeczna i praca socjalna wobec zmian cyklu życia

 

4. Biologiczny i społeczny wymiar późnej dorosłości

 

Sytuacja demograficzna a stan zdrowia

Potrzeby zdrowotne w starszym wieku

Zmiany fizjologiczne uwarunkowane wiekiem

Zdrowie i jego ocena

Determinanty stanu zdrowia i długości życia

 

5. Styl życia i wsparcie społeczne

 

Czynniki ryzyka jako problem zdrowia publicznego

Podejście holistyczne

Samodzielność jako wyzwanie późnej dorosłości

Wsparcie społeczne a solidarność międzypokoleniowa

Potencjał opiekuńczy w rodzinie

 

6. Praca zawodowa w starości i na jej przedpolu

 

Ludzie starsi wobec przemian na rynku pracy

Aktywność zawodowa w cyklu życia mężczyzn i kobiet

Zarządzanie wiekiem w miejscu pracy

Osoby w wieku 50 lat i więcej – niewykorzystany potencjał

Tradycyjne i nowe podejście do pracy zawodowej

Wiek a szanse i bariery na rynku pracy

 

7. Jakość życia w późnej dorosłości

 

Determinanty i miary jakości życia

Samoocena stanu zdrowia i czynniki ją warunkujące

Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia

 

8. Aktywność i bierność na przedpolu starości

 

Dezaktywizacja zawodowa w starszym wieku produkcyjnym

Stan zdrowia i jakość życia bezrobotnych

Postrzegana jakość życia badanych

Czynniki pozytywnej i negatywnej oceny jakości życia

Zarządzanie wiekiem – aspekt zdrowotny i społeczny

 

9. Wiek późny jako kapitał indywidualny i społeczny

 

Uwarunkowania pomyślnej starości

Paradygmat aktywnego i zdrowego starzenia się

Stereotypy i nastawienia wobec ludzi starych

Typologia stylów życia i ról społecznych w późnej dorosłości

Srebrna gospodarka, srebrni pracownicy

Seniorzy jako konsumenci

 

10. W poszukiwaniu recepty na pomyślną, godną starość

 

Psychologiczny i ekologiczny wymiar starzenia się

Zdrowie warunkiem funkcjonalnej niezależności

Przystosowanie się do zmian związanych z wiekiem

Poszukiwanie recepty na zdrową i aktywną starość

Blaski i cienie późnej dorosłości

 

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Abstract