Oddaleniec

30,00 zł
0

Poezja Bolesława Leśmiana wobec romantyzmu polskiego

Najważniejszą tezę mojej pracy można określić w następujący sposób: przedstawiania świata „w ruchu”, jako nieustannego procesu przekształceń, w którym człowiek także jest ciągłym procesem, ludzką „dziejbą”, nauczyli Leśmiana romantycy. To lektura Sonetów krymskich Mickiewicza oraz Beniowskiego Juliusza Słowackiego była jedną z głównych inspiracji do stworzenia „dynamicznej” koncepcji podmiotowości, której naczelną zasadą istnienia stała się, zbudowana w oparciu o ironię romantyczną, dialektyka „samostworzenia” i „samozniszczenia”. To m.in. romantykom Leśmian zawdzięcza umiejętność pisania pomiędzy wiarą a niewiarą, aprobatą i zaprzeczeniem, afirmacją i negacją, to w bohaterach romantycznych, co szczególnie widać na przykładzie Mickiewiczowskiego Konrada, Leśmian dostrzegł ludzi niejednoznacznych, tajemniczych, a przede wszystkim wciąż niedokończonych, nieukształtowanych, niedookreślonych, pięknych w swej niedojrzałości. To wreszcie romantyczna wizja natury – pojmowanej jako „życie samo”, tożsame „z niszczeniem, a nawet samozniszczeniem”, stała się w twórczości autora Piły źródłem niepokojących pytań związanych z perspektywą świata „odczarowanego”, pozbawionego celu i sensu. [...]

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Piotr Szwed

ISBN   978-83-7164-785-7
Wymiary  145x205 mm
Liczba stron  296
Rok wydania  2014

Daleki od śledzenia tradycyjnie pojmowanych „wpływów” autor monografii prezentuje oryginalną wizję dialogu toczącego się pomiędzy Leśmianem a wielkimi polskimi romantykami, przede wszystkim Mickiewiczem i Słowackim. W tym dialogu oddziaływania zdają się obustronne: Leśmian nie tylko odpowiada swą poezją na tony usłyszane u romantyków, lecz także pozwala dostrzec w twórczości poprzedników aspekty, które bez jego udziału pozostałyby niedostrzeżone.

 

dr hab. prof. UG Wojciech Owczarski

 

 

Książka napisana została przejrzystą, subtelną, wyćwiczoną polszczyzną. Zrozumie ją bez trudu i badacz, i student. Właśnie w dydaktycznym jej wykorzystaniu widzę jedną z największych potencjalnie zalet pracy, która stanie się lekturą obowiązkową filologów biorących na warsztat związki modernizmu z romantyzmem.

 

prof. dr hab. Jarosław Ławski

 

Wstęp

Wykaz skrótów

 

Twórczość Bolesława Leśmiana wobec tradycji polskiego romantyzmu – historia interpretacji

„Znikomek” – Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne

„Pośmiertny triumf” kontynuatora romantyzmu

„Jeżeli warto jeszcze zajmować się tą kwestią…”

Leśmian nowoczesny, więc nieromantyczny?

 

Oddaleńcy, czyli narodziny Poety

Bergson i „suchego przestwór oceanu”

„Niewierność sobie”

„Mistrze zgrzytów i chrzęstów, z których pieśń się czyni”

 

Skąd oni rodem? Z czyjego kochania?”

„Religia miłości” à rebours

„Nie wiem, co się dzieje z tą miłością naszą”

 

Wielkie Improwizacje Leśmiana

„Pieśni ma, tyś jest gwiazdą za granicą świata”!

„Lecz jestem człowiek, i tam, na ziemi me ciało”

„Śmiało, śmiało! tę iskrę rozniećmy, rozpalmy”

„Jeślim nie zgadł, odpowiedz”

„Czym śpiewak” dla poety?

 

Z księgi romantycznych przeczuć

Niepokojące spojrzenia „kwiatów widzących”

„Jakby martwą naturą otoczony”

 

Mój brat Srebroń”, czyli Juliusz Słowacki

„Po tych marzeniach straszne jest ocknienie”

„Na księżyc wróćmy, bo mi smutno”

„Strzępy srebrnej ciszy”

 

Zakończenie

Bibliografia

Indeks nazwisk