Komunikacja marketingowa w turystyce

20,00 zł 30,00 zł
0

(Przecena publikacji z uwagi na lekko porysowanie i zakurzone okładki.)

Książka Komunikacja marketingowa w turystyce przeznaczona jest dla studentów wszystkich kierunków studiów związanych z turystyką, pracowników administracji państwowej i samorządowej zajmujących się turystyką, właścicieli, menadżerów i pracowników podmiotów gospodarczych gałęzi turystycznej, pracowników i działaczy organizacji turystycznych. Autorzy książki wywodzą się z dwóch różnych środowisk zawodowych. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz jest profesorem w Katedrze Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Swoje zainteresowania naukowe dzieli między geografię osadnictwa i geografię turystyki. Podjęcie problematyki przepływu informacji między regionami i turystycznymi podmiotami gospodarczymi a rynkiem turystycznym było konsekwencją doświadczeń i przemyśleń z licznych podróży służbowych i prywatnych, w czasie których dochodziło do konfrontacji rzeczywistości zastanej w różnych miejscach w kraju i poza jego granicami z informacjami zbieranymi przed każdym wyjazdem z wielu dostępnych źródeł.

Od Redakcji

Kategoria:

Autor: Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Bronisław Gryszkiewicz

ISBN   978-83-7164-521-1
Wymiary  155x230 mm
Liczba stron  192
Rok wydania 2007

Od wydawcy

Rozdział I. Specyfika gałęzi turystycznej i rynku turystycznego

1.1. Gałąź turystyczna

1.2. Rynek turystyczny

1.3. Segmentacja rynku turystycznego

Segmentacja geograficzna

Segmentacja demograficzna

Segmentacja psychograficzna

Segmentacja społeczna

1.4. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na rynek turystyczny

Rozdział II. Komunikacja gałęzi turystycznej z rynkiem i otoczeniem

2.1. Istota procesu komunikacji

2.2. Kanały komunikacji gałęzi turystycznej z rynkiem i otoczeniem

Telewizja

Cenniki

Radio

Prasa

Komunikacja za pomocą zewnętrznych nośników informacji

Internet

Rozdział III. Etapy rozwoju podmiotów gałęzi turystycznej i wynikające z nich cele komunikacji z rynkiem i otoczeniem

3.1. Etap I – przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej

Pośrednie źródła informacji o rynku – badania zza biurka

Badania bezpośrednie

3.2. Etap II – podjęcie decyzji o działalności gospodarczej

Wyróżnienie podmiotu na rynku

3.2. Etap III – wejście na rynek i rozwój podmiotu gospodarczego

Rozdział IV. Zapotrzebowanie turystów na informację. Źródła informacji

4.1. Czynniki kształtujące zapotrzebowanie turystów na informację

4.2. Źródła informacji turystycznej

Informacja pochodząca ze źródeł komercyjnych

Niekomercyjne źródła informacji turystycznej – informacje pochodzące od podmiotów gałęzi turystycznej

Rozdział V. Komunikacja między regionem a potencjalnymi turystami

5.1. Przekazywanie informacji za pomocą mediów masowych

5.2. Przekazywanie informacji za pomocą wydawnictw własnych regionu

5.3. Przekazywanie informacji za pomocą Internetu

5.4. Informacja kierunkowa

5.5. Informacja zewnętrzna (outdoor) rozmieszczona poza granicami regionu

Rozdział VI. Komunikacja regionu z odwiedzającymi go turystami

6.1. Informacja zewnętrzna – umieszczona na nośnikach znajdujących się wewnątrz regionu lub na jego granicach

6.1. Miejsca szczególne lokalizacji nośników informacji

6.2. Informacja bram zewnętrznych

6.3. Informacja bram wewnętrznych

6.4. Złożone systemy lokalnej informacji zewnętrznej

6.5. Oznakowanie miejskich szlaków turystycznych

6.6. Oznakowanie pozamiejskich szlaków turystycznych

6.7. Informacja zewnętrzna o zasadach korzystania z walorów turystycznych i infrastruktury

6.8. Biura informacji turystycznej

Rozdział VII. Komunikacja podmiotów gospodarczych z rynkiem turystycznym

7.1. Informacja zewnętrzna podmiotów gospodarczych

7.2. Media masowe jako nośnik informacji wysyłanych przez podmioty gałęzi turystycznej

7.3. Wydawnictwa podmiotów gospodarczych

7.4. Internet

Literatura