Wsparcie społeczne a zaradność człowieka w sytuacji bezrobocia

33,00 zł
0

Studium konfrontatywne

Nr 2 w serii Biblioteka Pracownika Socjalnego

Bezrobocie dotyczy licznej części społeczeństwa, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia czy miejsca zamieszkania. Analiza tego zjawiska w ujęciu psychologicznym pokazuje ogromne znaczenie posiadania zatrudnienia w życiu człowieka. Osoby poszukujące pracy spotykają się często z permanentną negacją ze strony potencjalnych pracodawców, przez co mogą po pewnym czasie zaprzestać podejmowania dalszych starań. Dlatego tak ważne staje się wsparcie społeczne, jako niezbędny element prawidłowego funkcjonowania osób bezrobotnych. Analizowane jest wsparcie instytucji państwowych, społecznych i charytatywnych oraz osób z otoczenia i rodziny. Autorka przedstawia nie tylko pozytywne efekty wsparcia społecznego udzielanego osobom poszukującym pracy, ale także sytuacje, w których uzyskiwane od innych wsparcie oddziałuje negatywnie na osobę bezrobotną. Praca uzyskała I nagrodę w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej, organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Od Redakcji

Kategoria:

Autor: Katarzyna Ślebarska

ISBN   978-83-7164-616-8
Wymiary  160x23,50 mm
Liczba stron  188
Rok wydania  2010

Część 1

Wstęp

1. Społeczna przestrzeń bezrobocia

Strukturalny obraz bezrobocia w Polsce

Bezrobocie w Polsce na tle Unii Europejskiej (na przykładzie Niemiec)

Bezrobocie w Polsce i Niemczech – aspekt kulturowy

Znaczenie pracy w życiu człowieka

Rożne oblicza bezrobocia

 

2. Wsparcie społeczne jako warunek prawidłowego funkcjonowania człowieka w sytuacji bezrobocia

Wsparcie otrzymywane vs wsparcie percepowane

Koncepcja Banku Wsparcia Społecznego, (Concept of Social Support Bank)

Modele wsparcia społecznego

Dyskusyjna rola wsparcia społecznego

Adekwatność otrzymywanego wsparcia społecznego

Regulacyjna rola wsparcia społecznego w sytuacji bezrobocia

Wsparcie społeczne i jego związek z samooceną

Koncepcja twardości (hardiness) Kobasy w kontekście wsparcia społecznego

 

3. Zaradność i bezradność

Fazowy model reakcji na bezrobocie

Podłoże aktywności zaradczej

Zachowania ukierunkowane na poszukiwanie pracy (job search behaviour) jako rodzaj radzenia sobie z bezrobociem

Efekty poszukiwania pracy

Predyktory podejmowania zachowań ukierunkowanych na poszukiwanie pracy

Samoocena

Twarda osobowość (hardy personality) w obliczu braku zatrudnienia

Percepcja perspektyw zawodowych a aktywność zaradcza

Teoria oczekiwań i wartości (expectancy-value theory) Feathera – rola stosunku wobec pracy w procesie jej poszukiwania

Wsparcie społeczne a zachowania ukierunkowane na poszukiwanie pracy

Modele pomocy

 

Część 2

Rola wsparcia społecznego w zaradności osób bezrobotnych na przykładzie Polski i Niemiec

1. Problem badawczy

Narzędzia badawcze

Kwestionariusz do badania wsparcia społecznego w sytuacji braku pracy

Kwestionariusz do badania zachowań człowieka w sytuacji bezrobocia

Skala postaw wobec pracy i percepcji perspektyw jej znalezienia

Kwestionariusz samooceny (P.T. Bartone, tłum. R. Cieślak)

Skala samooceny Rosenberga

Metoda autonarracji

Organizacja badań w polskiej próbie

Przebieg badań w próbie niemieckiej

 

2. Analiza wyników badań przeprowadzonych na gruncie polskim

Wsparcie społeczne otrzymywane w badanej grupie

Poziom nieadekwatności otrzymywanego wsparcia społecznego

Kierunek nieadekwatności otrzymywanego wsparcia społecznego

Charakterystyka zachowań ukierunkowanych na poszukiwanie pracy wśród badanych bezrobotnych

Otrzymywane wsparcie a zaradność osób bezrobotnych

Wsparcie społeczne a poszukiwanie pracy

Wsparcie społeczne a cechy podmiotowe

Charakterystyki podmiotowe a szukanie pracy

Oddziaływanie postaw wobec pracy

Zmienne demograficzne

Podsumowanie

Wnioski

 

3. Wyniki badań porównawczych i ich interpretacja

Charakterystyka porównawcza otrzymywanego wsparcia społecznego

Poziom nieadekwatności otrzymywanego wsparcia społecznego

Kierunek nieadekwatności otrzymywanego wsparcia

Charakterystyka zachowań ukierunkowanych na poszukiwanie pracy wśród osób badanych

Otrzymywane wsparcie a zaradność niemieckich bezrobotnych

Wsparcie społeczne a poszukiwanie pracy

Wsparcie społeczne a cechy podmiotowe

Charakterystyki podmiotowe a szukanie pracy

Oddziaływanie postaw wobec pracy

Zmienne demograficzne

Podsumowanie

Wnioski z badań porównawczych

 

4. Badania uzupełniające analiza autonarracji

Wprowadzenie do problematyki badań

Problem badawczy

Organizacja badań

Osoby mniej zaradne

Wsparcie i wspierający inni

Perspektywa przyszłości i działalność na rzecz zatrudnienia

Osoby zaradne

Ocena własnych perspektyw i aktywność zaradcza

Wsparcie i wspierający inni

Wnioski

 

5. Konkluzje

Implikacje praktyczne

Wskazówki dotyczące dalszych badań

Podziękowania

Literatura

Aneksy