Poczucie alienacji a użytkowanie mediów

29,00 zł
0

W poszukiwaniu nowych obszarów zastosowania teorii użytkowania i gratyfikacji

Siła mediów w życiu jednostek oraz możliwość zaspokajania przez nie fundamentalnych potrzeb skłaniają do podjęcia poszukiwań nad związkami pomiędzy poczuciem alienacji a użytkowaniem środków masowego przekazu, czemu poświęcono niniejszą książkę. Poszukiwania ukierunkowane zostały na określenie roli, jaką pełnią media w życiu jednostek miejsce w zaspokajaniu potrzeb tych osób. Interesujące wydaje się na ile media zastępują osobom wyalienowanym aktywność rzeczywistą i kontakt interpersonalny, efektywnie zaspokajając fundamentalne potrzeby, a na ile ich rola jest znacząca w życiu osób zaangażowanych społecznie, silnych wewnętrznie i odczuwających wsparcie. Ponadto, w badaniach określono sposoby użytkowania mediów przez te jednostki, penetrując empirycznie płaszczyzny takie jak zaufanie do mediów, częstotliwość i czas ich użytkowania, alternatywne dla mediów źródła zaspokajania potrzeb oraz preferowaną przez odbiorców tematykę przekazów. Intencją autorki w procesie projektowania prezentowanych badań było nie tylko określenie roli, jaką media pełnią w życiu jednostek z różnym poziomem poczucia alienacji, ale, idąc dalej, refleksja nad ich funkcją w kontekście procesów budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
 

Ze Wstępu

 

Kategoria:

Autor: Agnieszka Turska-Kawa

ISBN   978-83-7164-710-9
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  246
Rok wydania  2011

Wprowadzenie

1. POCZUCIE ALIENACJI JAKO PRZEDMIOT BADAŃ WSPÓŁCZESNYCH NAUK SPOŁECZNYCH 
1. Alienacja i poczucie alienacji w świetle różnych teorii
1.1. Koncepcja poczucia alienacji według Melvina Seemana
1.2. Alienacja a anomia 
1.3. Alienacja a poczucie alienacji. Próba integracji przedstawionych koncepcji
2. Uwarunkowania poczucia alienacji
2.1. Cechy charakterystyczne sytuacji społeczno-ekonomicznej jednostki
2.2. Psychologiczne uwarunkowania poczucia alienacji
3. Konsekwencje poczucia alienacji
4. Przegląd polskich badań nad poczuciem alienacji

2. TEORIA UŻYTKOWANIA I GRATYFIKACJI – UWARUNKOWANIA, ZAŁOŻENIA, KRYTYKA
1. Etapy rozwoju teorii użytkowania i gratyfikacji 
1.1. Media w ujęciu funkcjonalistycznym
1.2. Faza deskryptywna
1.3. Faza metodologiczna
1.4. Faza eksplanacyjna
1.5. Faza weryfikacji i eksploracji
2. Podstawowe założenia teorii użytkowania i gratyfikacji
3. Koncepcja użytkowania mediów Denisa McQuaila
4. Krytyka teorii użytkowania i gratyfikacji

3. POCZUCIE ALIENACJI A UŻYTKOWANIE MEDIÓW – WZAJEMNE RELACJE I ZALEŻNOŚCI
1. Potrzeby - regulatory relacji człowieka z otoczeniem. Poznawczo-doświaczeniowa teoria „Ja” Seymoura Epsteina
2. Media – źródło zaspokajania fundamentalnych potrzeb
3. Dynamizmy regulacyjne - baza dla rozwoju potrzeb i ich realizacji
4. Poczucie alienacji - zmienna modyfikująca system zachowań ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb

4. METODOLOGICZNE ZAŁOŻENIA PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
1. Analiza i uzasadnienie problematyki badań
2. Konceptualizacja, zmienne i wskaźniki
3. Narzędzia badawcze
3.1. Psychometryczne właściwości Skali Poczucia Alienacji „Z”
3.2. Psychometryczne właściwości Kwestionariusza. Użytkowania Mediów

5. PREZENTACJA I ANALIZA WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
1. Organizacja i przebieg badań. Sposób doboru i charakterystyka badanej próby
2. Prezentacja typów osób z różnym poziomem poczucia alienacji
2.1. Wyizolowani
2.2. Niewyalienowani politycznie z poczuciem mocy
2.3. Wyalienowani politycznie z poczuciem bezsilności
2.4. Wyalienowani politycznie z poczuciem mocy
2.5. Umiarkowanie wyalienowani
3. Użytkowanie mediów przez wyróżnione typy – hipotezy i rozstrzygnięcia empiryczne 
3.1. Gratyfikacje poszukiwane w mediach
3.2. Zaufanie do mediów
3.3. Częstotliwość i czas użytkowania mediów
3.4. Alternatywne dla mediów źródła zaspokajania potrzeb
3.5. Preferowana tematyka w mediach

6. ROLA MEDIÓW W ŻYCIU WYRÓŻNIONYCH TYPÓW – EKSTRAPOLACJA WYNIKÓW BADAŃ


Spis tabel
Spis wykresów
Bibliografia
Summary
Indeks osób
Załączniki