Polityka społeczno-gospodarcza

36,00 zł
0

Wybrane problemy i zagadnienia

Nr 7 w serii Profesjonalny Pracownik Socjalny

Prezentowana praca została pomyślana jako zbiór materiałów do studiowania dla uczestniczących w zajęciach z przedmiotu „Polityka społeczna RP”, „Polityka socjalna” lub „Polityka gospodarcza i społeczna”. Zawiera podstawowe informacje o pojęciach, procesach, zjawiskach społecznych i gospodarczych, o uwarunkowaniach skutecznego zarządzania kapitałem społecznym i kapitałem ludzkim w warunkach gospodarki rynkowej, globalizacji i budowy społeczeństwa opartego na wiedzy. Wykorzystano w niej część treści zawartych w niedostępnej na półkach księgarskich publikacji podręcznikowej z 2007 roku, zweryfikowanych, rozbudowanych i uzupełnionych o najnowsze dane. Wyeksponowano treści rzadko podejmowane w przedmiotowych pracach, a dotyczące np. modeli i zasad funkcjonowania polityki społecznej w Unii Europejskiej oraz polityki wobec starości.
Całość składa się z dziesięciu rozdziałów, słowniczka wybranych pojęć występujących w tekście i wykazu najważniejszych pozycji literatury przedmiotu, ułatwiających przyswajanie wiedzy oraz poszukiwanie dalszych źródeł. Zagadnienia podjęte w opracowaniu: geneza, rozwój i zadania polityki społecznej, związki z polityką, ekonomią i gospodarką, polityka społeczna w Unii Europejskiej, polityka ludnościowa i rodzinna, polityka mieszkaniowa, rynku pracy i zatrudnienia, polityka oświatowa, ochrona zdrowia, wobec starości, gwarancje bezpieczeństwa socjalnego, system ubezpieczeń społecznych, polityka zabezpieczenia społecznego oraz diagnozowanie i kompensacja najważniejszych zagrożeń społecznych – w ogólnym zarysie tworzą kompendium elementarnej wiedzy przedmiotowej. [...]

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Elżbieta Trafiałek

ISBN   978-83-7164-686-7
Wymiary  155x235 mm
Liczba stron  208
Rok wydania  2012

Rozważania podjęte przez prof. Elżbietę Trafiałek są interesujące i istotne ze względu na ich aktualność. Autorka studium nie po raz pierwszy podejmuje problematykę z zakresu polityki społecznej, ma w tej dziedzinie spory dorobek publikacji. Jej przemyślenia i konstatacje są godne uwagi zarówno ze względu na ich dojrzałość, jak i wnikliwość. (...) Struktura studium jest przejrzysta i logicznie spójna. Zawiera wszystkie podstawowe problemy polityki społecznej, które zostały ujęte w powiązaniu z polityką gospodarczą. Jest to trafne podejście do podjętej problematyki, ponieważ trudno mówić np. o możliwościach przezwyciężania problemów społecznych bez uwzględniania polityki gospodarczej (…).

prof. zw. dr hab. Janusz Sztumski

 

Prof. Elżbieta Trafiałek przygotowała do druku wartościową publikację, która zasługuje na upowszechnienie nie tylko w środowiskach uczelnianych, ale także wśród praktyków, realizujących zadania z zakresu współczesnej polityki społecznej. (…) Opracowanie zaprojektowane zostało jako zbiór artykułów do studiowania takich przedmiotów, jak Polityka socjalna, Polityka społeczna RP czy też Polityka społeczna i gospodarcza. Powyższą inicjatywę należy powitać z uznaniem choćby z tego powodu, że dynamika zmian transformacyjnych powoduje dość szybko utratę aktualności wielu opracowań z tego zakresu, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej (…).

prof. dr. hab. Janusz Jarosiński

 

Wstęp
1. Cele i zadania polityki społeczno-gospodarczej
1. Podstawy i stymulatory rozwoju
2. Cele dualny – wymiar polityki społecznej
3. Główne kierunki zainteresowań – podmioty i instrumenty
4. Związki z gospodarką
5. Polska polityka społeczno-gospodarcza


2. Polityka społeczna w Unii Europejskiej
1. Koncepcje rozwoju społeczno-gospodarczego
2. Modele polityki społecznej
3. System zarządzania – podmioty polityki społecznej
4. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
5. Wspólnotowe cele społeczne w europejskim modelu polityki społecznej


3.Polityka ludnościowa
1. Rodzaje polityki ludnościowej – źródła informacji o ludności
2. Ruch naturalny ludności
3. Struktura ludności
4. Cele i zadania polityki ludnościowej w Polsce


4. Rodzina i polityka rodzinna
1. Pojęcia i podstawowe funkcje
2. Fazy życia rodziny
3. Polska polityka rodzinna przełomu XX i XXI wieku
4. Zadania współczesnej polityki rodzinnej – wzory europejskie


5. Polityka mieszkaniowa
1. Podstawowe pojęcia polityki mieszkaniowej
2. Źródła informacji o zasobach mieszkaniowych
3. Potrzeby mieszkaniowe – rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów
4. Krajowy Fundusz Mieszkaniowy jako instrument polityki mieszkaniowej
5. Determinanty polityki mieszkaniowej – perspektywy na przyszłość


6. Polityka zatrudnienia i rynku pracy. Problemy bezrobocia
1. Cel i zakres polityki zatrudnienia
2. Pomiar aktywności ekonomicznej ludności
3. Bezrobocie – typy, źródła, zapobieganie zjawisku
3.1. Bezrobocie w Unii Europejskiej
3.2. Bezrobocie młodzieży
3.3. Bezrobocie kobiet
4. Stymulowanie rynku pracy – formy walki z bezrobociem


7. Edukacja. Kształcenie ustawiczne
1. Zakres i zadania polityki oświatowej
2. Edukacja i kształcenie ustawiczne a kapitał społeczny
3. Oświata dorosłych
4. Kształcenie ustawiczne a rynek pracy
5. Kapitał ludzki jako jeden z priorytetów Narodowej Strategii Spójności
6. Priorytety edukacyjne w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki
7. Edukacja w starzejącym się społeczeństwie


8. Bezpieczeństwo socjalne – ochrona zdrowia i zabezpieczenie społeczne
1. Diagnozowanie kondycji zdrowotnej społeczeństwa
2. Podmioty i instrumenty polityki ochrony zdrowia
3.1. Organizacja i zadania zabezpieczenia społecznego
3.2. Ubezpieczenia społeczne i zaopatrzenie społeczne
3.3. Ubezpieczenie społeczne rolników
3.4. Technika opiekuńcza – pomoc społeczna
3.5. Praca socjalna
4. Problemy zabezpieczenia społecznego i pracy socjalnej w Unii Europejskiej
5. Bariery i stymulatory modyfikacji polskiego systemu pomocowego
6. Miejsce pracy socjalnej i pracownika socjalnego w systemie pomocy społecznej


9. Polityka społeczna wobec starości
1. Zakres i skutki starości demograficznej
2. Teorie zmian demograficznych
3. Globalne i jednostkowe skutki zjawiska
4. Starość jednostkowa
4.1. Rola aktywności edukacyjnej w kreowaniu jakości życia
5. Zadania polityki społecznej wobec starości i ludzi starych


10. Wybrane kwestie społeczne – diagnozowanie i kompensacja
1. Kwestie społeczne – kwestie socjalne
2. Wykluczenie i marginalizacja społeczna
3. Ubóstwo – źródła, skutki, zróżnicowanie
4. Bezdomność
5. Niepełnosprawność
5.1. Europejskie programy reintegracji społecznej niepełnosprawnych
6. Europejskie fundusze pomocowe w rozwiązywaniu polskich kwestii społecznych


Zakończenie
Słowniczek wybranych pojęć
Literatura do studiowania – wybór
Sumarry